политика 25 ян. 2018

МРРБ дава 200 млн.лв. за развитие на туристическите атракции

Article image
Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява 200 млн.лв. за развитие на туристическите атракции.

Парите идват по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Вчера беше публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на туристически атракции“.  Допустими кандидати са Министерството на културата, общини, институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица.  Това е първата схема по ОПРР, която е изцяло с  комбинирано финансиране – чрез кредит и субсидия,  тъй като проектите по нея ще реализират приходи.

100 млн. лв. от средства се финансират чрез финансов инструмент, посредством финансови посредници, избрани от Фонда на фондовете, и 100 млн. лв. – чрез безвъзмездни средства по процедура „Развитие на туристически атракции“.  

Проектите трябва да имат за цел опазване и популяризиране на културното и религиозно наследство от национално и световно значение. 

Процедурата цели създаването на цялостни туристически продукти за обекти на културното наследство от национално и световно значение. В този смисъл ще бъдат подкрепяни интегрирани проекти, включващи не само дейности по консервация и опазване на съответния обект на културното наследство, но и дейности по неговото популяризиране и развитие, които привличат значителен брой туристи.

Максималният размер на безвъзмездна помощ по проект може да достигне до 50% от общата стойност на комбинираното финансиране в зависимост от извършения от финансовия посредник анализ на жизнеспособността (бизнес плана) и  анализ на риска.