икономика 08 ноем. 2017

Над 82 млн. лв. ще са инвестициите по Програмата за морско дело и рибарство

Article image
Правителството определи дирекция „Морско дело и рибарство“ в Министерството на земеделието, храните и горите за Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

Програмата се съфинансира от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и от държавния бюджет. По нея в програмния период се предвижда да бъдат инвестирани над 82 780 000 евро от ЕФМДР.

Целта ѝ е да се подобри конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството и аквакултурите. Сред поставените задачи са безопасността и условията на труд, повишаването на заетостта и териториалното сближаване, насърчаването на предлагането на пазара и преработването. 

Чрез успешно реализираните проекти ще бъдат постигнати приоритетите на Европейския съюз за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие, водните екосистеми, осигуряването на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов.