ориентири 25 ноем. 2020 2020-11-25 2020-11-25 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdnR0IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--931c45d7ec48714ec06ec1c3f085c32730f4b1e4/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/unnamed%20(2).jpg

Burgas Reporter Ltd.

Нови електронни услуги улесняват гражданите

Държавна Агенция "Електронно управление" е включила в Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги следните нови електронни услуги :

 1. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

 2. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

 3. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

 4. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

 5. Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

 6. Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

 7. Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

 8. Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

 9. Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

 10. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

 11. Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

 12. Искане за отписване на публични общиснки вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

 13. Данъчна декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Гражданите могат да се възползват от тях при наличие на квалифициран електронен подпис (КЕП) и след регистрация в Системата за сигурно електронно връчване.

Услугите са достъпни на адреса за достъп до Единния модел.

 

 

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...