ориентири 13 ноем. 2020 2020-11-13 2020-11-13 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcHR0IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--576dfa9a85395f72bcab57fb47155870d1db3b95/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/how-to-start-a-family-book-club.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Ето при какви условия семейства с деца до 14 години имат право на помощ

Семейства с деца до 14 години със средномесечен доход на член от семейството за предходния месец по-нисък или равен на 610 лв., имат право на месечна целева помощ.

Тя се полага за времето, през което децата не посещават детски ясли, детски градини и предучилищните групи, и/или се обучават синхронно от разстояние, поради въведените ограничения във връзка с извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, когато двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете:

- Не могат да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск, или правото вече е реализирано пропорционално на отработеното време от началото на годината;

- Са останали без работа и имат регистрация в дирекция "Бюро по труда";

- Са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;

- Не получават обезщетение за отглеждане на дете до една година.

Размерът на помощта за семейство с едно дете е 610 лв. до края на 2020 г., а за семейство с две и повече деца - 915 лв. Когато децата не посещават детски ясли и детски градини и/или се обучават синхронно от разстояние за до 5 дни, се изплаща 25 % от пълния размер на помощта, а ако работните дни са от 6 до 10 - 50 %.

Право на месечна целева помощ имат и семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, заедно с техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати, с изключение на сключилите брак).

Помощи се отпускат от дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на родителите, въз основа на подадено заявление-декларация по образец, към което е приложена служебна бележка от работодателя.

Образци на документите са публикувани ТУК

Подробна информация за условията за отпускане на Месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст е публикувана на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане ТУК

 

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...