ориентири 14 ноем. 2017

Сградата на Община Бургас с ремонт за енергийна ефективност

Article image
Сградата на Община Бургас ще бъде ремонтирана, с цел въвеждане мерки за енергийна ефективност.

За да се случи това обаче местният парламент трябва да приеме предложението на кмета Димитър Николов за разработване на проект, с който да се кандидатства по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на  Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

Проектното предложение е включено в рамките на Инвестиционен приоритет: „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на одобрената Инвестиционна програма на Община Бургас 2014-2020г., с максимален размер на безвъзмездна финансова помощ 1 500 000 лв. 

„Основна цел на проекта е  повишаване на енергийната ефективност и постигане на клас на енергопотребление „В“ в сграда на Община Бургас, находяща се на ул. „Александровска“ № 26. Въвеждането на мерките за енергийна ефективност ще доведат до спестяване на 1 152 721 kWh/год. първична енергия и екологичен еквивалент 297,38 т/г. спестени емисии на CO2.”, подчертава в докладна записка кметът Николов. 

Вече е извършено обследване на сградата за установяване на техническите характеристики. Предвижда се въвеждане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по сградни ограждащи елементи и инсталации, въвеждане на система за сградна автоматизация, която ще осигури надеждно управление на сградните инсталации. Мерките имат за цел да гарантират по-висок комфорт, повишаване нивото на енергийна ефективност чрез оптимизация на използваните ресурси, улесняване на сградния мениджмънт и екипите при експлоатация на сградните съоръжения.

С цел подобряване на достъпността в сградата ще бъде изградена и нова асансьорна система, с която ще се подобри достъпа на хора с увреждания и трудноподвижни лица до всички административни нива на сградата.  

Обща индикативна стойност на проектното предложение е в размер на 2 400 000 лв. с ДДС, като за целите на кандидатстване Община Бургас следва са осигури съфинансиране  в размер до 900 000 лв.