региони 10 ноем. 2017

Пътят Каменар - Поморие ще бъде реконструиран

Article image
Държавата ще осигури средства за реконструкцията на общинския път Каменар - Поморие.

За целта кметът на Поморие Иван Алексиев подписа договор с Държавен фонд "Земеделие" за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реконструкция на пътната настилка и изграждане на велоалея.

Ремонтът обхваща пътя от разклона за село Каменар на основния път от Бургас до Каблешково, преминава през село Каменар и достига до пътя Поморие – Сл. Бряг. Проектът включва, освен рехабилитация на пътната настилка и полагане на допълнителен пласт за велоалея, още и изграждане на тротоарна настилка, монтаж на пейки и кошчета за смет, велостоянки, алейно осветление и изграждане на тръбна мрежа за оптичен кабел за интернет.

„Това е пътят, който свързва населените места с общинския център. Затова ремонтът му е от изключително значение и в полза на всички жители на общината. Освен това, след реализиране на заложените дейности, ще се превърне в едно много приятно трасе за любителите на колоезденето, и не само. В Каменар има около 300 жители, до които ще осигурим възможност за предоставяне на висококачествени и високоскоростни услуги, чрез изграждането на оптична кабелна линия в рамките на сервитута на пътя.”, каза кметът Алексиев.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.