региони 11 юни 2017

По-малко се раждат, но и по-малко умират в област Бургас

Article image
Област Бургас е на 4-то място по брой на населението, непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна. 

Данните на Националния статистически институт показват, че към 31 декември 2016 г. в региона са живели 412 684 души, което представлява 5,8 от населението на страната. В сравнение с 2015 г. жителите на Бургаско намаляват с 1 200 души или с 0.3%.

През 2016 г. в областта са регистрирани 3 974 родени деца, като 3 951 (99.4%) от тях са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 164 деца, или с 4%.

Коефициентът на общата раждаемост  за област Бургас през 2016 г. е 9.6‰, а през предходните 2015 и 2014 г. той е бил съответно 9.9 и 10.2‰.

В градовете и селата на областта живородените през 2016 г. са съответно 2 962 и 989, като в сравнение с 2015 г. са със 106 по-малко в градовете и с 58 по-малко в селата.

През 2016 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 26.4 години през 2015 г. на 26.7 години. 

Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години) оказват решаващо влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението, посочват статистиците. Към 31 декември 2016 г. броят на тези жени в областта е 91 942, като спрямо предходната година той намалява с 1 040.

Коефициентът на смъртността в област Бургас е 13,2%, като средният за страната е 15,1%. През изминалата година в региона са починали 5 467 човека, което спрямо 2015 г. е с 64 случая по-малко. 

Смъртността сред мъжете (14.5‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (12‰). През 2016 г. на 1 000 жени умират 1 138 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. В градовете на област Бургас коефициентът на смъртност е 11.9‰, а в селата - 17.6‰.

През 2016 г. в областта са починали 23 деца на възраст до една година, а коефициентът на детската смъртност  е 5.8‰ и е по-нисък спрямо предходната година.