ориентири 31 март 2017

Административен съд - Бургас отчете най-добри резултати от 5 години насам

Article image
96.65% от всички съдебни актове на Административен съд – Бургас пред 2016 година са постановени в едномесечен срок. 

Отличните резултати от работата на магистратите отчете на Общо събрание и.ф.административен ръководител Таня Евтимова. Събитието уважиха  заместник- председателя на ВАС и ръководител на Първа колегия- Румяна Моноваи съдия Мариника Чернева, председател на Четвърто отделение на ВАС. 

Това е най-високият показател за срочност от 2011 г., посочи съдия Евтимова и благодари на колегите си за отговорното отношение към работата и за това, че изпълняват задълженията си безпристрастно и ефективно. Пред Общото събрание и.ф.председател представи в резюме дейността на съда, като показателите бяха сравнени с данните от 2012 до 2016 година. 

За изминалите пет години броят на съдиите в Административен съд– Бургас е увеличен от 12 щатни бройки на 17, от които 15 съдии,един председател и един заместник председател.Към настоящия момент десет съдии са с ранг «съдия ВКС/ВАС», четирима са с ранг «съдия в Апелативен съд».

Административен съд – Бургас е вторият по натовареност в страната след Административния съд на София- град.За 2016 г. действителната натовареност към делата за разглеждане е 19.58 и 15.93 към свършените дела.

По отношение на свършените дела, действителната натовареност на съда за 2016 г. е намаляла с 2 дела на съдия спрямо 2015 г. и е намаляла със 7 дела на съдия спрямо 2014 г.

За сравнение, с предходните отчетни периоди, действителната натовареност на съда е била съответно:през 2015 г. е 23.47 към делата за разглеждане и 17.56 към свършените дела;през 2014 г. е 31.57 към делата за разглеждане и 23.10 към свършените дела;през 2013 г. е 40.01 към делата за разглеждане и 27.90 към свършените дела; през 2012 г. е 40.12 към делата за разглеждане и 27.87 към свършените дела;през 2011 г. е 45.95 към делата за разглеждане и 28.54 към свършените дела.  

През 2016 г. е увеличен броят на новообразуваните дела в категориите: подзаконови нормативни актове; ЗДСл, ЗМВР, частни административни дела и касационни дела, сочат данните от доклада.

68,89 % са потвърденитеот Върховен административен съдсъдебни актове, което е показател за високото качество наработа на магистратитев Административен съд – Бургас, подчерта съдия Евтимова. 

През годинатане са образувани дисциплинарни производства и не са налагани наказания на съдии и съдебни служители.

Бяха отчетени и обученията на магистрати и съдебни служители по линия на НИП и Европейската мрежа за съдебно обучение, както и инициативите на съда, като домакин на обучение на магистрати от Европа и събитията в изпълнение на Комуникационната стратегия на Съдебната власт.