региони 05 ян. 2018

20 млн. лв. е Бюджетът на Приморско за 2018 г.

Article image
Близо 20 мил. лева ще бъде финансовата рамка на бюджета на Община Приморско през 2018 г.

Планираните приходи по проектобюджет 2018 г. са в размер на 19 896 194 лева. От местни дейности в общинския бюджет се очакват постъпления от 12 701 300 лв., от които 3 432 000 лв.  данъчни приходи и  9 269 300 лв. от неданъчни приходи. 

Субсидията от републиканския бюджет е 2 913 254 лв., а останалите средства по бюджетната прогноза се сформират от трансфери, временни безлихвени заеми, продажба на дялове, получени дългосрочни заеми и преходен остатък.

Капиталовата политика на Общината и тази година е насочена към усвояване на средства от европейски програми. Те са в размер на 34 189 362,86 лв.

Разходите по проектобюджета, които е планирала общината Приморско, са в размер на 19 896 194 лв. За делегираните от държавата дейности те възлизат на 2 630 154 лв, от които най-голям дял е разпределен за образованието - 1 501 052 лв. То ще бъде дофинансирано от страна на общината с 228 286 лв. Другите разходи от държавното финансиране са за общинска администрация, отбрана, здравеопазване, социални грижи и култура.

Разходите от местни дейности възлизат на 16 666 040 лв. От капиталовата програма, която е планирана в размер на 4 137 984 лв., е предвидено закупуване на компютри и хардуерно оборудване, контейнери за битови отпадъци, битов инвентар – хладилници, печки стерилизатори  и др. за нуждите на ДГ и социалните патронажи и сметопочистващи и сметоизвозващи машини за допълване автопарка на ОП „Чистота и озеленяване. Предвидени са и средства за изграждане на инфраструктурни обекти, проектиране, асфалтиране  на улици в Приморско и съставните селища, изграждане на нови улици и тротоари, текущи ремонти на автомобилите, текущи ремонти на административните сгради на територията на общината / кметства, училища, ДГ, Дом за възрастни хора с физически увреждания, читалища/, изграждане и ремонт на уличното осветление и проектирани и изграждане на детски площадки и спортни зони. 

До този момент обществено обсъждане на Бюджет 2018 е имало в селата Веселие, Ясна Поляна, Ново Паничарево.

Ето и графика на следващите срещи:
4. За с. Писменово на 04.01.2018 г. от 16,30 часа в клуба на селото.
5. За гр.Китен  на 04.01.2018 г.  от 17,30 часа в читалището.
6. За гр. Приморско на 05.01.2018 г. от 17,30 часа в конферентната  зала в сградата на общинска администрация на адрес гр. Приморско, ул.”Трети Март” №56.Б