образование 26 дек. 2017

Допълнителни практики за учениците от професионалните гимназии

Article image
Директорите на всички професионални гимназии и училища с професионални паралелки имат срок до 5 януари 2018 г. да подадат заявка за участие в проекта „Ученически практики – Фаза 1“. 

Те могат да направят това на сайта www.upraktiki.mon.bg.

В проекта могат да участват всички ученици в дневна и дуална форма на обучение, които са навършили 16 г. към момента на сключване на договора. Максималният брой участници е 8000, от които 2000 да са в приоритетни за икономиката направления - техника, информационни технологии и транспорт.

Учениците ще провеждат практика по график, който не съвпада със седмичната им учебна програма. В рамките на 240 астрономически часа те ще изпълняват задачи, възложени от обучаващ работодател под ръководството на наставник. 

Практиката трябва да е свързана с обучението на ученика в съответното професионално направление. Допълнителното обучение не замества задължителното по учебен план практическо обучение. 

При успешно участие в проекта се заплаща стипендия на ученика в размер на 300 лв.

 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като бюджетът му е на стойност 6 986 236 лв.