образование 14 ноем. 2017

Продължава набирането на кандидатури за стипендии на талантливи деца

Article image
Тече първият етап от кампанията "Аз и Ти За Едно" в подкрепа на изявени деца в сферата на изкуството. 

Всички, желаещи да се включат, могат да изпратят своите документи до средата на декември на електронен адрес: azitizaedno@tria.bg

Децата, които могат да кандидатстват за финансова подкрепа от кампанията, трябва да отговарят на следните критерии:

Да учат и живеят на територията на Бургаска област;
Да са ученици от 1 до 12 клас;
Да имат отличия от международни форуми, конкурси и олимпиади.

В периода на кампанията с 900 лв. ще бъдат подпомогнати 9 деца – по 3 от областите изкуство, наука и спорт. 

Всеки период на набиране на кандидатури в определена сфера ще продължи 3 месеца, като се започне от изкуство, следвано от науката и спорта.

Победителите ще бъдат теглени на лотариен принцип в края на всеки триместър в съответната сфера.

Изплащането на стипендиите ще се осъществява в срок от 9 месеца, считано от датата на изтегляне на кандидата. Парите ще се превеждат по банков път в посочена банкова сметка от родител/настойник на кандидата, в случай на непълнолетие, или на лична банкова сметка при навършилите 18 години.

Необходими документи за кандидатстване:

Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
 -Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда;
 -Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик;
 -Служебна бележка, издадена от спортния клуб, удостоверяваща, че ученикът не е със спрени състезателни права.
 -Резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с протокол от състезание, предоставен от съответната  спортна федерация.